Even geduld a.u.b.
Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van de website, onder meer bereikbaar via de domeinnaam www.carpartpanda.com (zowel via computer als via mobiele apparatuur of via enige andere software applicatie) (de "Website"), op de dienstverlening die door www.carpartpanda.com wordt aangeboden en op alle overeenkomsten die www.carpartpanda.com aangaat voor het gebruik van de Website en de dienstverlening

www.carpartpanda.com is een online handelsplatform, waarin vraag en aanbod over heel België en Nederland bij elkaar worden gebracht door middel van het ter beschikking stellen van ruimte voor het plaatsen van advertenties. De levering van bepaalde betalende diensten zal, omwille van de aard van deze diensten, afhankelijk zijn van de op dat ogenblik beschikbare advertentieruimte op de Website (de "Dienst").

Door het gebruiken of raadplegen van de Website en door het gebruiken van de Dienst, verklaart u kennis te hebben genomen van de Gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u de onverkorte toepassing ervan. www.carpartpanda.com raadt iedere bezoeker van de Website daarom aan de Gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan het gebruik van de Website en nadien op geregelde tijdstippen te lezen. www.carpartpanda.com wordt u aangeboden door CarPartPanda (Belgische ondernemingsnummer BE 0648.755.794)

1.1 Minderjarigen

De Dienst is slechts toegankelijk voor personen die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten (de "Bezoeker" of “u”). Onverminderd het voorgaande, is de Dienst slechts toegankelijk voor minderjarige Bezoekers, indien zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betrokken handeling zelfstandig verricht.

1.2 Privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en welke maatregelen wij treffen om uw privacy te beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

Zoals beschreven in ons Privacybeleid verleent u ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. In dit kader wenst carpartpanda.com uw aandacht er overigens uitdrukkelijk op te vestigen dat het volgens deze Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid niet is toegestaan om persoonsgegevens, waaronder e-mailadressen en telefoonnummers, van Bezoekers te verzamelen (bijvoorbeeld ‘harvesting’ of ‘scrapping’) of Bezoekers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten of diensten buiten het handelsplatform van carpartpanda.com om.

Raadpleeg voor andere gedragsrichtlijnen de Veelgestelde vragen.

2. Regels voor het registreren als Bezoeker en voor het plaatsen van advertenties

2.1 Registreren en inloggen door bezoeker

2.1.1 De Bezoeker van de Website kan zich als adverteerder (de "Adverteerder") registreren door het online registratieformulier in te vullen (de "Persoonlijke pagina") of zich aan te melden met zijn ‘Facebook’-account. De Bezoeker kan zijn Persoonlijke pagina te allen tijde wijzigen en van de Website verwijderen.

2.1.2 De Bezoeker dient zijn persoonsgegevens correct en oprecht in te vullen en staat bijgevolg in voor de volledigheid en juistheid van die gegevens. De Bezoeker dient zijn Persoonlijke pagina dus zelf actueel te houden.

2.1.3 De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens mogen niet met derden gedeeld of op een andere manier aan hen ter beschikking worden gesteld.

2.1.4 Bij het aanmaken van een Persoonlijke pagina is het niet toegestaan om meerdere Persoonlijke pagina's te creëren die hoofdzakelijk tot doel hebben dat de Bezoeker zich als een andere Bezoeker op de Website zou kunnen voordoen of dat de Bezoeker door middel van deze pagina's dezelfde Advertenties meerdere malen als Adverteerder op de Website zou kunnen plaatsen. Het is eveneens niet toegestaan om een Adverteerdernaam te gebruiken die een URL (of een gedeelte daarvan) of een e-mailadres bevat.

2.2 Totstandkoming overeenkomst voor het plaatsen van advertenties tussen carpartpanda.com en Adverteerder

2.2.1 De Bezoeker kan op de Website advertenties ("Advertenties") van Adverteerders bekijken en daarop reageren. Indien de Bezoeker is ingelogd, kan hij als Adverteerder ook zelf Advertenties plaatsen op de Website.

2.2.2 Via de knop ‘Maak advertentie’ kan de Adverteerder een Advertentie opstellen en dit vervolgens op de Website plaatsen. Na het plaatsen van de Advertentie kan de Adverteerder de Advertentie te allen tijde wijzigen. Het plaatsen van Advertenties is in beginsel gratis, maar kan in de gevallen beschreven onder hoofdstuk II, titel 2, wanneer de Adverteerder hiervoor opteert, betalend zijn.

2.2.3 Door het plaatsen van een Advertentie komt de overeenkomst voor het plaatsen van Advertenties tussen carpartpanda.com en de Adverteerder (de "Advertentiesovereenkomst") tot stand bij gratis Advertenties. Bij betalende Advertenties ontstaat de Advertentiesovereenkomst zoals beschreven is onder hoofdstuk II, titel 2.

2.2.4 Advertenties blijven in beginsel 2 maanden op de Website staan, mits aan de Gebruiksvoorwaarden is voldaan en Adverteerders hun Advertenties niet zelf hebben verwijderd. Eén (1) week en, nogmaals, één(1) dag voor het verstrijken van deze periode zal de betrokken Adverteerder een melding ontvangen, waarbij hij op de hoogte gesteld wordt dat zijn Advertentie gratis kan worden verlengd voor eenzelfde periode.

2.2.5 Advertenties dienen na aan- of verkoop van de betrokken producten of diensten door de Adverteerder te worden verwijderd. Door het verwijderen van het Advertentie of na de aan- of verkoop van de betrokken producten of diensten komt de overeenkomstige Advertentiesovereenkomst ten einde.

2.2.6 carpartpanda.com bewaart alle gegevens van iedere Advertentiesovereenkomst gedurende 4 maanden na verwijdering van het betrokken Advertentie, zolang de Persoonlijke Pagina van de Adverteerder niet verwijderd is. Na het verstrijken van deze periode bewaren wij de gegevens inzake de Advertentiesovereenkomst zoals beschreven is in ons Privacybeleid.

2.3 Algemene regels voor het plaatsen van Advertenties op de Website

2.3.1 Advertenties die door de Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan de volgende regels te voldoen. Indien Advertenties niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deze door carpartpanda.com verwijderd worden:

a. Opmaak Advertentie:
 • i. Advertenties moeten onder de meest passende afdeling, rubriek en categorie geplaatst worden. Na het plaatsen van zijn Advertentie kan de Adverteerder de afdeling, rubriek en categorie waaronder de Advertentie geplaatst werd, te allen tijde wijzigen.
 • ii. In Advertenties met betrekking tot producten mag slechts één concreet product gevraagd of aangeboden worden.
 • iii. De titel en de tekst van Advertenties dienen in het Nederlands op carpartpanda.com opgesteld te worden.
 • iv. De titel en de tekst van Advertenties mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.
 • v. De titel en de tekst van Advertenties dienen de producten of diensten die aangeboden worden, en in het bijzonder hun eigenschappen en prijs, juist en duidelijk te omschrijven. De regels inzake prijs- of betaalmethoden in Advertenties worden verder beschreven onder hoofdstuk I, titel 2.6.
 • vi. Foto's bij Advertenties dienen steeds betrekking te hebben op de aangeboden producten of diensten. Het is niet toegestaan om foto's bij Advertenties te plaatsen, waarop het auteursrecht of portretrecht van een derde rust, zonder toestemming van die derde.
 • vii. Advertenties mogen slechts éénmaal geplaatst worden, ongeacht de gekozen afdeling, rubriek of categorie en ongeacht de gebruikte Persoonlijke pagina. Advertenties die herhaaldelijk geplaatst worden en door andere Bezoekers als spam worden ervaren, kunnen verwijderd worden na melding van dit misbruik door Bezoekers aan carpartpanda.com.
 • viii. Advertenties mogen geen overmatige hoeveelheid aan tekens of trefwoorden omvatten om de aandacht te trekken of om de kans op het voorkomen in uiteenlopende zoekopdrachten te vergroten.
b. Niet toegestane Advertentie-inhoud:
 • i. Het is niet toegestaan in Advertenties een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid van de producten of diensten die in het betrokken Advertentie worden aangeboden. Adverteerders dienen er zich immers van te vergewissen dat de door hen aangeboden producten of diensten echt zijn.
 • ii. Het is niet toegestaan Advertenties te plaatsen met louter commerciële boodschappen die als enig doel hebben een onderneming direct of indirect te promoten.
 • iii. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar andere advertentiewebsites of naar andere advertenties die gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
 • iv. De Bezoeker dient bij het plaatsen van Advertenties vanzelfsprekend rekening te houden met de niet-limitatieve voorbeelden van niet toegestane Website-inhoud, zoals beschreven onder hoofdstuk I, titel 5, en met de bepalingen inzake de intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals beschreven onder hoofdstuk I, punt 3.1.4.

2.3.2 Bezoekers worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de producten of diensten die zij verkopen, kopen of bekijken en Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat de door hen aangeboden en gevraagde producten of diensten overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving verhandeld mogen worden, alvorens deze op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen bij de bevoegde instanties.

2.3.3 Bij het opstellen van Advertenties heeft de Adverteerder de mogelijkheid om zijn Advertentie, mits betaling, te promoten ("Promotie"). Hierop zijn de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden van toepassing zoals beschreven onder hoofdstuk II, titel 2.

2.3.4 Via de Website kan de Adverteerder zijn Advertentie of een verwijzing hiernaar ook op Facebook, Instagram, Twitter en andere partners van carpartpanda.com plaatsen. Hierop zijn de (privacy)regels van deze derden van toepassing zoals beschreven onder hoofdstuk I, titel 6.4. Indien u vragen over de regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag door naar deze derden.

2.3.5 Tenzij carpartpanda.com daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om:

 • a. Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Maak advertentie’ knop; of 
 • b. Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen.

2.4 Biedingen

2.4.1 Tenzij in de Gebruiksvoorwaarden anders bepaald wordt, is een bod op een product of dienst in een Advertentie niet bindend.

2.4.2 De Adverteerder is niet verplicht een redelijk bod te aanvaarden. Indien een bod door de Adverteerder wordt aanvaard, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.

2.4.3 Het is niet toegestaan biedingen bij Advertenties te plaatsen met als enig doel het biedingsproces te verstoren (bijvoorbeeld 'funbieden').

2.4.4 Indien een Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om enige andere reden verwijderd wordt, zullen de bijhorende biedingen ook verwijderd worden.

2.5 Waarderingen

2.5.1 Enkel een geregistreerde Bezoeker kan het aan- of verkoopgedrag van andere Bezoekers waarderen, wanneer er tussen hen een overeenkomst tot stand is gekomen. Waarderingen zullen dan enkel geplaatst mogen worden via het e-mailadres waarmee de Bezoekers met elkaar in contact zijn geweest. Waarderingen door andere Bezoekers van het aan- of verkoopgedrag van een Bezoeker blijven bij diens profiel staan.

2.5.2 carpartpanda.com kan de volgende soorten waarderingen verwijderen:

 • a. waarderingen met kwetsende of privacygevoelige inhoud en/of scheldwoorden;
 • b. waarderingen die geen verband houden met de prestaties van een Bezoeker;
 • c. waarderingen gegeven door Bezoekers die bepaalde regels of Gebruiksvoorwaarden overtreden hebben; en
 • d. Waarderingen met een commerciële inhoud (bijvoorbeeld waarderingen waarin verwezen wordt naar een andere handelaar).

2.5.3 Indien bij uw profiel een waardering is geplaatst die beantwoordt aan één van de onder het vorige punt omschreven omstandigheden, dan kunt u daar een melding van maken via de procedure beschreven onder hoofdstuk I, punt 5.1.

2.6 Regels inzake prijs- of betaalmethoden in Advertenties

2.6.1 De Adverteerder mag in een Advertentie een Bezoeker niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken. Klik hier voor meer informatie over veilig betalen.

2.6.2 De Adverteerder moet in het prijsveld van het Advertentie steeds de totale prijs vermelden. Adverteerders die als onderneming producten of diensten aan consumenten aanbieden, moeten in hun Advertenties totale prijzen, met inbegrip van alle belastingen en alle extra vracht-, leverings- of portkosten en eventuele andere kosten, vermelden.

3 Rechten en plichten

3.1 De bezoeker

3.1.1 De Bezoeker beschikt over de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die hij op de Website publiceert, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten, tekeningen- en modellenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van knowhow (de "Intellectuele Eigendomsrechten"),

3.1.2 De Bezoeker verleent:

 • a. aan carpartpanda.com een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare licentie om de inhoud, via welk gekend of toekomstig medium dan ook te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van de Dienst en die van derden. carpartpanda.com behoudt zich het recht voor de inhoud, in het bijzonder de inhoud van Advertenties, technisch te wijzigen zodat deze via andere kanalen, bijvoorbeeld mobiele apparatuur, kunnen worden geraadpleegd; en 
 • b. aan andere Bezoekers een kosteloze, wereldwijde en niet-exclusieve licentie om de inhoud te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het gebruik van de Dienst.

3.1.3 Indien carpartpanda.com of de Bezoeker de inhoud van de Website verwijdert, eindigen de in overeenstemming met het vorige punt verleende licenties.

3.1.4 De Bezoeker mag geen producten of diensten in Advertenties op te nemen die inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat:

a. het niet is toegestaan om producten of diensten aan te bieden die inbreuk maken op:
 • i. de auteursrechten van een derde, zoals het aanbieden van door een derde ontwikkelde software of door een derde gemaakte muziekwerken, foto's of schilderijen zonder toestemming van die derde;
 • ii. de merkrechten van een derde, zoals het aanbieden van een kledingstuk waarop een logo van een derde geplaatst is zonder toestemming van die derde; of
 • iii.de modelrechten van een derde, zoals het aanbieden van een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die derde; of
b. in de titel en/of de tekst van een Advertentie bijvoorbeeld slechts:
 • i. de merknaam mag gebruikt worden van de producten of diensten die in het Advertentie daadwerkelijk worden aangeboden of gevraagd; of
 • ii. de handelsnaam mag gebruikt worden van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het is niet toegestaan een handelsnaam te vermelden die geen band heeft met de producten of diensten die in het Advertentie aangeboden worden; of
c. in de titel van Advertenties de aangeboden producten of diensten niet mogen worden vergeleken met andere producten of diensten. In ieder geval mag een vergelijking op geen enkele wijze verwarring scheppen omtrent de commerciële herkomst van de aangeboden producten of diensten.

3.1.5 Niets wat in de Gebruiksvoorwaarden of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om de bevoegdheden van de Bezoeker in het kader van zijn gebruik van de Dienst uit te breiden.

3.2 carpartpanda.com

3.2.1 Met uitzondering van de inhoud die door Bezoekers en derden op de Website gepubliceerd wordt, houden carpartpanda.com en haar licentiegevers de Intellectuele Eigendomsrechten aan op de Dienst.

3.2.2 carpartpanda.com verleent aan de Bezoeker een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de geplaatste inhoud te gebruiken in overeenstemming met het doel van de Dienst.

3.2.3 carpartpanda.com en haar licentiegevers behouden zich alle rechten voor, waaronder het recht om al dan niet substantiële delen van de inhoud van de website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

4. Niet toegestaan gebruik van de Website

4.2 Het is bijvoorbeeld niet toegestaan inhoud op de Website, met inbegrip van Advertenties, te publiceren:

 • i. die pornografisch materiaal of een link daarnaar bevat of die op enige andere manier in strijd is met de openbare orde en goede zeden;
 • ii. die discriminerend is op grond van politieke voorkeur, godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of die op enige andere manier kwetsend, beledigend, bedreigend of provocerend is;
 • iii.die (seksueel) intimiderend is;
 • iv. die onjuist, misleidend en onvolledig is;
 • v. om grappen uit te halen of iemand lastig te vallen;
 • vi. waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt;
 • vii. waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn;
 • viii. die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die de Dienst of de rechten en belangen van Bezoekers kunnen schaden;
 • ix. die de infrastructuur van de Website onredelijk belast of verstoort in zijn goede werking;
 • x. waarmee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van carpartpanda.com, commerciële activiteiten zijn gemoeid zoals loterijen, wedstrijden en piramidespelen;
 • xi. waarmee illegale activiteiten worden gepleegd of bevorderd;
 • xii. waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig andere rechten van carpartpanda.com, haar licentiegevers, haar Bezoekers of derden;
 • xiii.die betrekking heeft op enige producten of diensten, waarvan de handel of levering in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en het aanbod of de vraag volgens de indicatieve lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen producten of diensten op de Website verboden of beperkt is; en
 • xiv. waarmee carpartpanda.com het redelijkerwijs om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens mee kan zijn.

4.3 De inhoud van de Website mag door de Bezoeker niet gereproduceerd en/of gedeeld worden aan het publiek, behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties, zoals het gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites.

4.4 De Bezoeker mag geen substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming van carpartpanda.com is verkregen, of tenzij aan de uitzondering voor persoonlijk gebruik of voor nieuwsberichten is voldaan.

4.5 Het is de Bezoeker niet toegestaan om louter commerciële boodschappen weer te geven op de Website, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming van carpartpanda.com is verkregen of tenzij aan de uitzondering voor persoonlijk gebruik of voor nieuwsberichten is voldaan.

4.6 De Bezoeker mag de inhoud van de Website niet wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

5. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

5.1 Via de knop 'Meld Misbruik' kunt u ons te allen tijde een melding sturen betreffende misbruik van de Website, bijvoorbeeld indien er op de Website inhoud gepubliceerd is die niet in overeenstemming is met de Gebruiksvoorwaarden. U dient dan de volgende gegevens op het meldingsformulier aan te geven:

 • a. de reden van uw melding, samen met een duidelijke omschrijving van het vastgestelde misbruik;
 • b. de link naar het betrokken Advertentie; en
 • c. een verduidelijking dat de betrokken inhoud inbreuk maakt op uw privacy of enige andere rechten, en dat u over deze rechten beschikt.

Indien u van mening bent dat de inhoud inbreuk maakt op uw Intellectuele Eigendomsrechten, dan kunt u gebruik maken van het bijzondere Meldingsformulier Inbreuk Intellectuele Eigendom.

5.2 carpartpanda.com kan, afhankelijk van de aard en ernst van het misbruik, al dan niet naar aanleiding van meldingen en klachten van Bezoekers of derden, naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen onder meer - maar niet hiertoe beperkt - de volgende maatregelen nemen:

 • a. de door de betrokken Bezoeker geplaatste inhoud verwijderen, zoals zijn Advertentie, Project of Persoonlijke pagina. Het verwijderen van waarderingen kan slechts in de onder hoofdstuk I, titel 2.5 omschreven gevallen;
 • b. het gebruik van de Dienst, waaronder de toegang tot de Website of bepaalde functionaliteiten ervan, ten aanzien van de betrokken Bezoeker beperken of beëindigen; 
 • c. het gebruik van de Applicatie ten aanzien van de betrokken Bezoeker beperken of beëindigen; en
 • d. de persoonsgegevens van de betrokken Bezoeker aan bepaalde derden, zoals beschreven in het Privacybeleid, en in het bijzonder aan de Procureur des Konings overeenkomstig artikel XII. 19, §3 van het Wetboek van Economisch Recht, verstrekken.

5.3 carpartpanda.com behoudt zich het recht voor om juridische maatregelen te nemen en, voor zover zij door het misbruik van de Website schade lijdt, van de betrokken Bezoeker een schadevergoeding te eisen.

5.4 Doordat carpartpanda.com een dienstverlener is die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van Economisch Recht, is zij niet in staat noch verplicht om toezicht te houden op de inhoud die door Bezoekers en derden op de Website wordt geplaatst.

Carpartpanda.com is overigens nooit partij of op welke manier dan ook betrokken bij overeenkomsten die tussen Bezoekers onderling of tussen Bezoekers en derden tot stand komen. Bezoekers dienen onderlinge geschillen of geschillen met derden daarom op te lossen buiten carpartpanda.com om.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Beperking aansprakelijkheid carpartpanda.com

6.1.1 Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit carpartpanda.com iedere aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade, direct of indirect, die een Bezoeker lijdt of heeft geleden door:

 • a. het gebruik van de Dienst;
 • b. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen ervan;
 • c. onjuiste informatie op de Website;
 • d. gebruik van producten of afname van diensten, bekomen via de Website;
 • e. wijzigingen in de Dienst en/of wijzigingen op of van de Website; of
 • f. het gebruik van de Applicatie.

6.1.2 carpartpanda.com is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van de Dienst of van de Applicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schending van eer en goede naam, gederfde winst en verlies van persoonsgegevens.

6.1.3 Indien carpartpanda.com om welke reden dan ook voor de in de vorige punten bepaalde schade aansprakelijk gesteld zou kunnen worden, is haar aansprakelijkheid ten opzichte van een Bezoeker beperkt tot maximaal:

 • a. het totaalbedrag van de vergoedingen die de Bezoeker aan carpartpanda.com betaald heeft gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de schade ontstaan is; of
 • b. 100 euro, indien het totaalbedrag dit bedrag zou overschrijden.

6.1.4 De vordering tot schadevergoeding in hoofde van de Bezoeker verjaart na verloop van 12 maanden, gerekend vanaf het ogenblik waarop het feit of de handeling waardoor de schade is ontstaan, zich heeft voorgedaan.

6.1.5 carpartpanda.com is een dienstverlener die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van Economisch Recht. Dit houdt onder andere in dat carpartpanda.com niet in staat noch verplicht is om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de producten of diensten aangeboden in Advertenties of op de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van haar Bezoekers.

6.2 Wij geven geen garanties

6.2.1 carpartpanda.com kan niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan enige verwachtingen van een Bezoeker.

6.2.2 Aangezien de meeste inhoud op de Website afkomstig is van andere Bezoekers, verleent carpartpanda.com daarom geen garantie over: 

 • a. de juistheid en nauwkeurigheid van de Advertenties of andere berichten;
 • b. de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de producten of diensten die worden aangeboden;
 • c. de bevoegdheid van Adverteerders om producten of diensten aan te bieden en de bevoegdheid van Bezoekers om producten te kopen of diensten af te nemen; en
 • d. het vermogen van Bezoekers om de overeengekomen prijs van gekochte producten of afgenomen diensten te voldoen.

6.2.3 carpartpanda.com verleent geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot de Dienst.

6.3 Wijzigingen van de Website en de Dienst van carpartpanda.com

6.3.1 carpartpanda.com behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Website of delen ervan te kunnen wijzigen.

6.3.2 carpartpanda.com behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Dienst te kunnen wijzigen of beëindigen. Een eventuele wijziging of beëindiging van de Dienst zal binnen een redelijke termijn voor de doorvoering ervan aangekondigd worden.

6.4 Websites en diensten van derden

6.4.1 De Website of de Dienst kan links (bijvoorbeeld hyperlinks of banners) bevatten naar of gebruik maken van de websites en diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door carpartpanda.com (bijvoorbeeld Google Maps API). carpartpanda.com heeft geen controle over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de beleidsregels, de gebruiksvoorwaarden of de werkwijzen van welke website of dienst van een derde dan ook. In voorkomend geval bent u daarom onderworpen aan de beleidsregels en de gebruiksvoorwaarden van toepassing voor deze derden.

In geval u gebruik maakt van de Dienst waarin diensten van Google verwerkt zijn (bijvoorbeeld Google Maps API), aanvaardt u gebonden te zijn door de Gebruiksvoorwaarden van Google.

6.4.2 Door het gebruiken van de Website of de Dienst vrijwaart u carpartpanda.com uitdrukkelijk voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van welke website of dienst van een derde dan ook, waartoe toegang wordt verleend via de Website of de Dienst of die daarin verwerkt zijn.

De Bezoeker vrijwaart carpartpanda.com dan ook voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:

 • a. het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie; en
 • b. het gebruik van via de Website aangeboden producten of diensten.

7. Klachtenregeling

7.1 In geval van klachten over de werking van de Dienst kan de Bezoeker carpartpanda.com per e-mail (info@carpartpanda.com) contacteren. Klachten dienen door de Bezoeker binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 2 maanden, na het vaststellen van een gebrek met betrekking tot de Dienst, aan carpartpanda.com meegedeeld te worden.

7.2 Klachten moeten zo volledig mogelijk en duidelijk omschreven worden ingediend. Bij het indienen van uw klacht dient u het woord “Klacht” op te nemen in het veld voorbehouden voor een omschrijving van uw vraag in het contactformulier of in de titel van uw e-mail.

7.3 Na melding van de klacht zal de goede ontvangst van uw klacht door carpartpanda.com bevestigd worden en zal u binnen vijf werkdagen worden ingelicht over de termijn waarbinnen u van ons een voorstel tot oplossing van het probleem zal ontvangen. Wij zullen ernaar streven om ingediende klachten zo spoedig mogelijk op te lossen.

8. Overige bepalingen

8.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Advertentiesovereenkomst. Mondelinge overeenkomsten hebben geen rechtskracht.

8.2 Indien carpartpanda.com één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet dadelijk afdwingt, kan daaruit geen afstand van recht worden afgeleid.

8.3 Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

8.4 De Gebruiksvoorwaarden en de Advertentiesovereenkomst vormen de hele overeenkomst tussen carpartpanda.com en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De Gebruiksvoorwaarden en de overeenkomsten die volgen uit alle diensten van carpartpanda.com en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht.

Alle eventuele geschillen die uit deze overeenkomsten voortvloeien, zullen wij minnelijk trachten op te lossen alvorens deze voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechtbank in Brussel. Indien de Bezoeker hieraan de voorkeur geeft, kan het geschil worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie van BeCommerce.

8.5 Voor vragen over het gebruik en de werking van de Dienst, kunnen Bezoekers carpartpanda.com via het contactformulier of per e-mail (info@carpartpanda.com) contacteren.